Menu

การรับประกัน

การรับประกัน

สินค้าทุกชิ้นได้รับการรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบสินค้า (วันที่ส่งของ) หรือตาม”ตารางเงื่อนไขการรับประกันสินค้า” ทั้งนี้เป็นการรับประกันเฉพาะข้อบกพร่องของผู้ผลิตและอะไหล่ภายในเครื่องเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจาก

  • - การใช้ผิดประเภท ผิดวิธี
  • - การเก็บรักษาไม่เหมาะสม
  • - ภัยธรรมชาติ, เพลิงไหม้, สัตว์หรือแมลง
  • - อุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้าย, ความประมาทเลินเล่อ หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้ใช้สินค้า
  • - การซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของสินค้าโดยช่างที่ไม่ใช่ตัวแทนของบริษัทฯ

 

การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางของช่าง

การรับประกันไม่รวมถึงชิ้นส่วนที่เป็น พลาสติก, ยาง, วัสดุที่แตกหักได้, วัสดุสิ้นเปลือง, แบตเตอรี่ หรือวัสดุที่เสื่อมสภาพตามการใช้งาน

ในกรณีสินค้าที่สั่งซื้อเป็นอะไหล่ ซึ่งลูกค้าสั่งซื้อเพี่อเปลี่ยนเอง และอะไหล่ดังกล่าวเกิดการชำรุด มีตำหนิ เสียหาย แตกหัก หรือใช้งานไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางเราจะไม่รับคืนสินค้า

ตารางเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

ลักษณะผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันระยะประกัน 1 ปี/ฟรีค่าแรง 12 เดือนวัสดุอุปกรณ์/ชิ้นส่วนที่ไม่อยู่ในการรับประกันBRAND/MODEL
ฟรีค่าอะไหล่ 3 เดือนฟรีค่าอะไหล่ 6 เดือน
แม่แรงตะเฆ่   ยกเว้นส่วนที่เป็นวัสดุสิ้นเปลือง เช่น น้ำมัน, สารหล่อลื่น,ฟิลเตอร์, วัสดุที่ทำจากพลาสติก, หรือยาง, ภัยธรรมชาติ, การใช้งานที่ผิดวิธีหรือใช้งานหนักเกินกว่าที่สเปคกำหนด, การดัดแปลงแก้ไขนอกเหนือจากมาตรฐานผู้ผลิต ฯลฯ BETA-3030/2T, OTC-1526
เครนยกเครื่อง, แม่แรงยกเกียร์   JTC
เครื่องมือลม   KAWASAKI, BETA, TOPTUL
ไฟส่องสว่าง   CANVIC-LIGHTING
แบตเตอรี่ช่วยสตาร์ท   JTC-3102, 3102A, 3102B